Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Quản lí đào tạo ở các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội – các yếu tố ảnh hưởng

NGUYỄN THỊ NGỌC ANH, NGUYỄN TIẾN DŨNG

Tóm tắt


    Quản lí đào tạo của các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội cần gắn chặt với đặc điểm, điều kiện nguồn lực của nhà trường, phù hợp với nhu cầu nhân lực và tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bài viết này tập trung vào phân tích những nội dung quản lí đào tạo cũng như làm rõ các yếu tố ảnh hưởng đến quản lí đào tạo thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội ở các trường đại học địa phương     

Toàn văn: PDF