Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội: Khoa học Giáo dục, S. 1 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Xây dựng và sử dụng thang đo đánh giá năng lực dạy học tích hợp dành cho sinh viên Sư phạm Vật lý, trường Đại học Cần Thơ

TRẦN THỊ KIỂM THU, NGUYỄN ĐÌNH THƯỚC

Tóm tắt


    Phân tích nghiên cứu về năng lực dạy học tích hợp (DHTH) của sinh viên sư phạm, chúng tôi nhận xét về cấu trúc năng lực DHTH bao gồm các thành tố tìm hiểu về dạy học tích hợp, thiết kế bài học và đánh giá trong dạy học tích hợp. Tuy nhiên, trong thực tế sinh viên muốn có được năng lực dạy học tích hợp thì điều quan trọng là họ cần phải được trang bị kiến thức tích hợp khoa học vững chắc. Trong quá trình bồi dưỡng và rèn luyện năng lực dạy học tích hợp cho sinh viên vật lí, giảng viên cần phải coi trọng việc nâng cao năng lực tích hợp kiến thức khoa học tự nhiên. Bài báo trình bày kết quả xây dựng thang đo năng lực tích hợp kiến thức khoa học tự nhiên cho sinh viên trong giảng dạy học phần Vật lí Đại cương, dựa vào cấu trúc của năng lực mà chúng tôi đề xuất, cùng với các tiêu chí và các mức độ của thang đo, giảng viên có thể dùng để đánh giá và tiến hành các biện pháp rèn luyện, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo chuyên môn về tích hợp kiến thức khoa học tự nhiên cho sinh viên, giúp họ có được nền tảng để dạy học tích hợp sau khi ra trường, đáp ứng yêu cầu của xã hội trong điều kiện nước ta sắp triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới     

Toàn văn: PDF