Chi tiết về Tác giả

THỊ NGỌC ANH, NGUYỄN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 1 (2019) - BAI BÁO
    Quản lí đào tạo ở các trường đại học địa phương thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội – các yếu tố ảnh hưởng
    Tóm tắt  PDF