Chi tiết về Tác giả

THỊ KIỂM THU, TRẦN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

  • S. 1 (2019) - BAI BÁO
    Xây dựng và sử dụng thang đo đánh giá năng lực dạy học tích hợp dành cho sinh viên Sư phạm Vật lý, trường Đại học Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF