Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe và Phát triển, T. 3, S. 3 (2019)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Một số yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc của điều dưỡng viên tại bệnh viện Bạch Mai, năm 2019

Trương Thị Bảo Ngọc, Trần Thị Thu Thủy, Nguyễn Thị Nga, Nguyễn Thúy Quỳnh, Nguyễn Thanh Hương

Tóm tắt


Mục tiêu: Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến sự gắn kết với công việc của điều dưỡng viên tại bệnh viện Bạch Mai, năm 2019.
Phương pháp nghiên cứu: Cắt ngang, kết hợp nghiên cứu định lượng và định tính. Nghiên cứu sử dụng bộ công cụ gắn kết với công việc - Utrech Work Engagement (UWES-9) phát vấn trên 291 điều dưỡng viên được chọn ngẫu nhiên tại bệnh viện Bạch Mai và tiến hành 04 cuộc phỏng vấn sâu (PVS) với các lãnh đạo, 03 thảo luận nhóm (TLN) với điều dưỡng trưởng khoa, điều dưỡng viên. Số liệu định lượng được nhập bằng Epidata 3.1 và phân tích bằng phần mềm SPSS phiên bản 22.0.
Kết quả: Điểm gắn kết với công việc (UWES-9) của 291 điều dưỡng viên tại bệnh viện Bạch Mai là 4,89 trên thang điểm 6. Các yếu tố ảnh hưởng tích cực bao gồm: tự chủ công việc (r=0,25; p<0,05), sự giám sát, hỗ trợ của cấp trên hay sự hỗ trợ của đồng nghiệp (r=0,28; p<0,05). Nghiên cứu định tính cho thấy các yếu tố về chính sách chi trả, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và sự sẵn có về cơ sở vật chất, trang thiết bị có ảnh hưởng tích cực đến sự gắn kết này. Ngược lại, các đòi hỏi, yêu cầu về tâm lý khi thực hiện công việc có ảnh hưởng tiêu cực, tuy nhiên chưa tìm thấy tương quan có ý nghĩa thống kê giữa thành tố yêu cầu tâm lý và sự gắn kết trong nghiên cứu này (r = -0,64, p>0,05). Các yếu tố khác như quá tải bệnh viện, khối lượng công việc có ảnh hưởng tiêu cực, trong khi đó phản hồi của người bệnh và người nhà cũng có ảnh hưởng hai chiều đến sự gắn kết này. 
Khuyến nghị: Bệnh viện tiếp tục quan tâm cải thiện chính sách chi trả, đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, giảm quá tải và khối lượng công việc nhằm duy trì và tăng cường sự gắn kết với công việc của điều dưỡng viên.